DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LUXE GLITTER GLAZEN.

ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN geldend vanaf 1 December 2021 van toepassing op alle transacties van/met het bedrijf Luxe glitter Glazen.

Handelsnaam: Luxe glitter Glazen
Kvk-nummer: 84649437
BTW-nummer: NL003995123B23

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het bedrijf Luxe glitter Glazen (www.luxeglitterglazen.nl) en iedere aanbieding, bestelling, aankoop, offerte en overeenkomst van Luxe glitter Glazen (hierna afgekort als LgG) behoudens indien deze zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2. Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant zich met deze voorwaarden akkoord verklaart.
3. Het wijzigen van een overeenkomst geldt alleen indien dit uitdrukkelijk door LgG is geaccepteerd en bevestigd.
4. Van het in deze voorwaarden bepalingen kan slechts schriftelijk en uitsluitend door LgG worden afgeweken. 

 

ARTIKEL 2 BESTELLINGEN, AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

1. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door en voor natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Koper c.q. besteller verklaart door akkoordbevinding van deze voorwaarden deze minimumleeftijd te hebben. Daarnaast vind er ook verificatie plaats voordat men op de website kan komen d.m.v. age verify. 

2. Alle offertes en aanbiedingen van LgG zijn vast behoudens het vermelde in het bepaalde onder 3. Gedurende of na het bestelproces kunnen prijzen niet gewijzigd worden ook niet ten gevolge van wettelijke verhogingen van btw.

3. LgG kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing of een schrijffout bevat.

4 . De op de website en in offertes of aanbiedingen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

ARTIKEL 3 BETALING EN LEVERING

1. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf indien het bestelde dient te worden verzonden. Kopers kunnen betalen door middel van iDEAL of bankoverschrijving.
2. Zodra het verschuldigde bedrag door LgG ontvangen is, ontvangt de koper hiervan per omgaande echter uiterlijk binnen twee (2) werkdagen een bevestiging per e-mail.
3. Zodra het verschuldigde bedrag door LgG ontvangen is, verzendt LgG bestelde artikelen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen via PostNL/ DHL/ DPD naar het bij bestelling aangegeven afleveradres.
4. Indien een product niet meer leverbaar is, neemt LgG zo spoedig mogelijk contact op met de koper.
5. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6. De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij het aangegeven afleveradres geleverd zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken).  De koper dient hiertoe een e-mail of brief naar LgG te zenden. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

 

ARTIKEL 4 – TEVREDENHEIDSGARANTIE EN RETOURNERING

1. Koper mag zonder opgaaf van reden de overeenkomst binnen zeven dagen na ontvangst van het betreffende product ontbinden, tenzij sprake is van lid 4 van dit artikel. Hiertoe dient de koper op voorhand LgG in kennis te stellen d.m.v. een e-mailbericht.
2. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, en voorzien is van de originele onbeschadigde verpakking en niet gebruikt of bewerkt is.
3. De kosten voor retourzendingen komen in dit geval voor rekening van de koper. LgG zal binnen 30 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag op de bankrekening van de klant terugstorten onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten.
4. Indien LgG speciaal voor koper een product op maat/naar eigen wens heeft gemaakt is retourneren NIET toegestaan. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.
5 Retourzendingen van glazen met initialen of namen (zowel gegrafeerd of/als stickers) aangebracht op het product, is retourneren in GEEN geval toegestaan. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.

 

ARTIKEL 5 GARANTIES

1. LgG garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde omschrijving. Kleuren kunnen in het echt iets afwijken van de foto op internet. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.
2. Koper dient zich onmiddellijk na levering te vergewissen of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
3. LgG garandeert dat de flessen originele flessen zijn, voorzien van glitters. De glitters zitten niet in het product zelf, maar enkel en alleen aan de buitenkant van de fles.

 

ARTIKEL 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De producten die door LgG geleverd worden blijven eigendom van LgG totdat de klant alle verplichtingen uit de met LgG gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen.
2 Producten die door LgG zijn gemaakt, mogen NIET doorverkocht worden aan derden, dit is in GEEN geval toegestaan. Indien LgG verneemt dat dit wel gebeurt volgt er in eerste instantie een waarschuwingsmail, indien dit niet wordt nageleefd volgt er een boete van maar liefst 500 euro (vijfhonderd euro). 

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

1. Iedere aansprakelijkheid van LgG en van het personeel en de producten van LgG voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. LgG  kan evenmin niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2. LgG  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van LgG. In dit verband wordt tevens verwezen naar het vermelde onder punt 5 hier beneden.
3. Iedere aansprakelijkheid van LgG  jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan LgG  verschuldigd is.
4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper, dan wel tussen LgG  en derden c.q. vertegenwoordigers van de koper, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en LgG  is LgG  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LgG.
5. Het gebruik van de aangeboden artikelen is geheel voor eigen risico van de afnemer. LgG  is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die ontstaan door het gebruik van de aangeboden artikelen. De artikelen zijn verboden voor personen beneden de leeftijd van achttien (18) jaar, vrouwen die in verwachting zijn, vrouwen die borstvoeding geven en personen die gevoelig en/of allergisch zijn voor alcoholhoudende producten. Houd de aangeboden artikelen te allen tijde buiten bereik van kinderen.

 

ARTIKEL 8 OVERMACHT

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LgG  of de koper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

ARTIKEL 9 PRIVACY

1. Het privacy beleid van LgG  staat op www.luxeglitterglazen.nl onder het kopje privacy beleid. LgG neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

ARTIKEL 10 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de weergegeven informatie en andere uitingen, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig materialen, berusten bij LgG  , haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of andere rechthebbenden.
2. Het is eenieder verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LgG  , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het uitsluitend gaat om privé gebruik van het product zelf.
3. De website van LgG noch onderdelen hiervan mogen niet op enige wijze ter beschikking gesteld worden  aan derden en/of verveelvoudigd worden anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één kopie.
4. Ook mogen er geen veranderingen in de geleverde producten aangebracht worden, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Hyperlinks naar de website mogen uitsluitend aangebracht worden indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is zonder toestemming van LgG verboden.

 

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien de goederen besteld en/of bestemd zijn voor een plaats buiten Nederland.
2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van LgG of overeenkomsten die met LgG gesloten zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.